Chat To:   表情 插入圖片
[31] 07:47 FM To 大家: 2020-05-31  26 - 31°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。可能有雷暴。吹3至4級南至西南風及有陣風。  
[30] 04:03 FM To 大家: 2020-05-30 26 - 31°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。初時有幾陣雷暴。吹3至4級南至西南風及有陣風。  
[29] 03:43 FM To 大家: 2020-05-29  25 - 31°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。初時有幾陣雷暴。吹3至4級南至西南風及有陣風。  
[28] 06:30 FM To 大家: 2020-05-28 25 - 31°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。可能有雷暴。吹2至3級東至東南風。  
[27] 06:40 FM To 大家: 2020-05-27 25 - 31°C 多雲,短暫時間有陽光。有驟雨及雷暴。早上有薄霧。吹2至3級南至西南風及有陣風。  
[26] 08:18 FM To 大家: 2020-05-26 24 - 30°C 天氣不穩定。大致多雲。有驟雨及雨勢有時頗大。間中有雷暴。吹3至5級南至西南風及有陣風。  
[25] 07:21 FM To 大家: 2020-05-25 24 - 28°C 天氣不穩定。多雲。有驟雨及雨勢有時頗大。間中有雷暴。吹3至5級南至東南風及有陣風。  
[24] 09:02 FM To 大家: 2020-05-24 24 - 28°C 大致多雲。有幾陣驟雨。吹2至4級東至東南風。  
[22] 08:26 FM To 大家: 2020-05-22 25 - 29°C 天氣不穩定。大致多雲。有驟雨及雨勢有時頗大。間中有雷暴。吹3至4級西南風及有陣風。  
[21] 05:43 FM To 大家: 2020-05-21 24 - 29°C 多雲。有驟雨。間中有雷暴。吹3至5級南至西南風及有陣風。  
[20] 05:56 FM To 大家: 2020-05-20 25 - 30°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級偏南風。  
[19] 06:07 FM To 大家: 2020-05-19  23 - 28°C 天氣不穩定。多雲。有驟雨及初時雨勢有時頗大。間中有雷暴。吹2至4級西南風及有陣風。  
[18] 06:15 FM To 大家: 2020-05-18  24 - 29°C 大致多雲。間中有驟雨及雷暴。吹3至5級西南風及有陣風。  
[17] 06:18 FM To 大家: 2020-05-17 26 - 32°C 天晴,部份時間多雲。吹2至4級南至西南風。  
[16] 09:53 FM To 大家: 2020-05-16 26 - 31°C 天晴,部份時間多雲。吹2至4級南至東南風。  
[15] 06:11 FM To 大家: 2020-05-15  26 - 31°C 多雲,部份時間有陽光。有一兩陣驟雨。吹2至4級南至東南風。  
[14] 06:00 FM To 大家: 2020-05-14 25 - 30°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹4至6級偏東風及有陣風,後轉3至4級南至東南風。  
[13] 04:38 FM To 大家: 2020-05-13 25 - 30°C 大致多雲。有幾陣驟雨。吹2至4級東至東南風。  
[12] 05:23 FM To 大家: 2020-05-12 23 - 29°C 大致多雲。間中有驟雨及雷暴。吹2至4級北至東北風及有陣風。  
[11] 07:02 FM To 大家: 2020-05-11 24 - 30°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨及雷暴。吹2至4級南至西南風及有陣風。  
[10] 06:00 FM To 大家: 2020-05-10 27 - 32°C 多雲,短暫時間有陽光。有一兩陣驟雨。吹2至4級西南風。  
[09] 10:19 FM To 大家: 2020-05-09  26 - 30°C 多雲,短暫時間有陽光。有一兩陣驟雨。吹3至4級南至西南風。  
[08] 08:20 FM To 大家: 2020-05-08 26 - 31°C 多雲,部份時間有陽光。早上有一兩陣驟雨。吹3至5級南至西南風及有陣風。  
[07] 06:36 FM To 大家: 2020-05-07 26 - 31°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至4級南至西南風及有陣風。  
[06] 05:19 FM To 大家: 2020-05-06  26 - 33°C 天氣酷熱。天晴,部份時間多雲。吹3至4級南至西南風,間中5級及有陣風。  
[05] 06:26 FM To 大家: 2020-05-05 25 - 33°C 天氣酷熱。大致天晴。吹3至5級南至西南風及有陣風。  
[04] 05:41 FM To 大家: 2020-05-04 24 - 32°C 大致天晴。吹3至4級南至西南風。  
[03] 08:34 FM To 大家: 2020-05-03 24 - 31°C 大致天晴。吹3至4級南至西南風。  
[02] 04:58 FM To 大家: 2020-05-02 23 - 30°C 多雲,部份時間有陽光。吹2至4級偏南風。  
[01] 09:48 FM To 大家: 2020-05-01 22 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。吹2至3級南至東南風。  
[30] 06:31 FM To 大家: 2020-04-30 20 - 28°C 大致天晴。吹2至3級東至東南風。  
[29] 10:40 obrien To FM  
[29] 06:08 FM To 大家: 2020-04-29 20 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至4級偏東風,間中5級及有陣風。  
[28] 05:59 FM To 大家: 2020-04-28 20 - 28°C 大致天晴。有煙霞。吹2至4級東至東北風。  
[27] 06:15 FM To 大家: 2020-04-27  19 - 27°C 多雲,部份時間有陽光。初時有薄霧。早上有煙霞。吹2至3級北至東北風。  
[26] 05:48 FM To 大家: 2020-04-26 18 - 24°C 大致多雲。有幾陣微雨。初時有薄霧。吹2至3級北至東北風。  
[25] 05:16 FM To 大家: 2020-04-25 16 - 21°C 大致多雲。有幾陣雨。初時有薄霧。吹2至4級北至東北風。  
[24] 04:39 FM To 大家: 2020-04-24 17 - 20°C 氣溫略降。多雲。間中有雨。初時有薄霧。吹3至4級北至東北風。  
[23] 04:45 FM To 大家: 2020-04-23 18 - 21°C 多雲。間中有雨。可能有雷暴。吹4至6級東至東北風及有陣風。  
[22] 09:09 FM To 大家: 2020-04-22 22 - 26°C 大致多雲。有幾陣驟雨。吹4至5級東至東南風,間中6級及有陣風。  
[21] 03:40 FM To 大家: 2020-04-21 24 - 29°C 多雲,部份時間有陽光。有一兩陣驟雨。吹2至4級東南風。  
[20] 05:41 FM To 大家: 2020-04-20 23 - 29°C 多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧或霧。吹2至4級偏南風。  
[19] 04:13 FM To 大家: 2020-04-19 22 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧或霧。吹2至4級偏南風。  
[18] 09:52 FM To 大家: 2020-04-18 21 - 27°C 多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧。吹2至3級東南風。  
[17] 04:29 FM To 大家:   
[17] 04:29 FM To 大家: 2020-04-17 20 - 26°C 天晴,部份時間多雲。早上有薄霧。吹2至3級東至東南風。  
[16] 12:07 obrien To FM  
[16] 07:20 FM To 大家: 2020-04-16 18 - 25°C 天晴,部份時間多雲。早上有薄霧。吹2至3級南至東南風。  
[15] 06:33 FM To 大家: 2020-04-15  17 - 25°C 天晴,部份時間多雲。吹2至3級東至東北風。  
[14] 05:47 FM To 大家: 2020-04-14 16 - 23°C 多雲,短暫時間有陽光。吹2至4級北至東北風。  
[13] 08:31 FM To 大家: 2020-04-13 15 - 23°C 天氣極為乾燥。大致天晴。吹4至6級北至東北風及有陣風。