Chat To:   表情 插入圖片
[23] 08:12 FM To 大家: 2017-10-23        19 / 25 oC    45 / 75 %    天氣乾燥。天晴,部份時間多雲。吹3至4級北至東北風。  
[22] 05:32 FM To 大家: 2017-10-22        19 / 25 oC    50 / 75 %    大致天晴。吹3至5級偏北風。  
[20] 04:57 FM To 大家: 2017-10-20        21 / 28 oC    55 / 85 %    天晴,部份時間多雲。吹3至5級偏北風及有陣風。  
[19] 06:29 FM To 大家: 2017-10-19        22 / 29 oC    60 / 85 %    天晴,部份時間多雲。吹3至4級北至東北風。  
[18] 06:06 FM To 大家: 2017-10-18        21 / 27 oC    70 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。初時有微雨。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[17] 06:16 FM To 大家: 2017-10-17        21 / 28 oC    75 / 98 %    大致多雲。初時有驟雨。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[16] 06:27 FM To 大家: 2017-10-16        21 / 26 oC    80 / 98 %    多雲。間中有驟雨。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[15] 06:25 FM To 大家: 2017-10-15        19 / 23 oC    75 / 98 %    低窪地區有水浸。多雲。有驟雨。吹6至7級東至東北風,後轉8至9級及有陣風。  
[14] 06:26 FM To 大家: 2017-10-14        22 / 28 oC    65 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。稍後有雨。吹4至6級偏北風及有陣風。  
[13] 06:05 FM To 大家: 2017-10-13        23 / 30 oC    50 / 85 %    多雲,部份時間有陽光。吹4至5級偏北風及有陣風。  
[12] 05:54 FM To 大家: 2017-10-12        26 / 31 oC    55 / 85 %    天晴,部份時間多雲。吹3至5級偏北風及有陣風。  
[11] 07:03 FM To 大家: 2017-10-11        27 / 33 oC    60 / 90 %    天氣酷熱。多雲,部份時間有陽光。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[10] 06:00 FM To 大家: 2017-10-10        27 / 31 oC    70 / 95 %    晚上11時至凌晨1時內港一帶會出現海水倒灌。多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹4至5級偏東風,間中6級及有陣風。  
[09] 08:34 FM To 大家: 27 / 31 oC    70 / 95 %    晚上10時至凌晨0時內港一帶可能會出現海水倒灌。大致多雲。有幾陣驟雨。吹4至5級東至東北風及有陣風。  
[10] 05:32 FM To 大家: 2017-08-10        26 / 32 oC    75 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。有幾陣驟雨。間中有雷暴。吹3至5級西南風及有陣風。  
[04] 05:49 FM To 大家: 2017-08-04        25 / 30 oC    75 / 98 %    大致多雲。間中有驟雨。初時有雷暴。吹3至4級偏南風及有陣風。  
[03] 07:55 FM To 大家: 2017-08-03        25 / 31 oC    75 / 95 %    大致多雲。間中有雷雨。吹3至4級南至西南風及有陣風。  
[02] 08:09 FM To 大家: 2017-08-02        28 / 33 oC    70 / 95 %    天氣酷熱。多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級南至西南風。  
[01] 07:56 FM To 大家: 2017-08-01        27 / 32 oC    75 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級西南風。  
[30] 06:18 FM To 大家: 2017-07-30        27 / 34 oC    55 / 95 %    天氣酷熱。多雲,部份時間有陽光。有煙霞。稍後有雷雨。吹3至4級西至西北風及有陣風。  
[28] 09:04 FM To 大家: 2017-07-28        27 / 34 oC    60 / 95 %    天氣酷熱。多雲,部份時間有陽光。初時有幾陣驟雨。稍後有煙霞。吹3至4級東至東北風。  
[27] 06:08 FM To 大家: 2017-07-27        27 / 31 oC    75 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹2至4級東至東北風。  
[26] 06:07 FM To 大家: 2017-07-26        26 / 31 oC    70 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。吹2至3級偏東風。  
[25] 06:22 FM To 大家: 2017-07-25        26 / 32 oC    70 / 95 %    早上9時至中午12時內港一帶可能會出現海水倒灌。多雲,部份時間有陽光。初時有幾陣驟雨。吹2至4級東至東南風。  
[24] 06:32 FM To 大家: 2017-07-24        25 / 31 oC    75 / 98 %    早上9時至早上11時內港一帶可能會出現海水倒灌。多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級東至東南風。  
[23] 06:22 FM To 大家: 2017-07-23        24 / 30 oC    75 / 98 %    多雲。有驟雨。間中有雷暴。吹3至4級,後轉5至6級偏東風及有陣風。  
[22] 06:05 FM To 大家: 2017-07-22        25 / 30 oC    75 / 98 %    多雲,短暫時間有陽光。間中有驟雨。可能有雷暴。吹3至4級偏東風及有陣風。  
[21] 06:56 FM To 大家: 2017-07-21        26 / 31 oC    80 / 98 %    多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級偏東風。  
[20] 05:02 FM To 大家: 2017-07-20        25 / 31 oC    75 / 98 %    多雲,部份時間有陽光。有幾陣驟雨。吹2至4級東至東南風。  
[19] 03:16 FM To 大家: 2017-07-19        24 / 29 oC    75 / 98 %    大致多雲。間中有驟雨。吹3至4級南至東南風。  
[17] 04:18 FM To 大家: 2017-07-17        25 / 29 oC    80 / 98 %    多雲。有驟雨。間中有雷暴。吹3至4級偏東風及有陣風。  
[16] 06:41 FM To 大家: 2017-07-16        25 / 29 oC    80 / 98 %    大致多雲。間中有雷雨。吹4至5級偏東風及有陣風。  
[15] 21:05 daniellle To 大家:   
[15] 06:41 FM To 大家: 2017-07-15        26 / 31 oC    75 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。有幾陣驟雨。可能有雷暴。吹4至5級偏東風及有陣風。  
[14] 08:17 FM To 大家: 2017-07-14        27 / 33 oC    65 / 95 %    天氣酷熱。天晴,部份時間多雲。有幾陣驟雨。吹2至4級東至東南風。  
[13] 07:47 FM To 大家: 2017-07-13        26 / 32 oC    65 / 98 %    多雲,部份時間有陽光。初時有幾陣驟雨。吹2至4級東至東南風。  
[12] 07:40 FM To 大家: 2017-07-12        26 / 32 oC    65 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。早上有幾陣驟雨。吹2至4級東至東南風。  
[11] 07:56 FM To 大家: 2017-07-11        27 / 31 oC    70 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。吹3至4級偏南風。  
[10] 07:51 FM To 大家: 2017-07-10        26 / 32 oC    65 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。吹3至4級偏南風。  
[09] 08:11 FM To 大家: 2017-07-09        26 / 31 oC    75 / 98 %    多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級偏南風。  
[08] 07:07 FM To 大家: 2017-07-08        25 / 30 oC    75 / 98 %    大致多雲。間中有驟雨。早上有雷暴。吹3至4級偏南風。  
[07] 09:13 FM To 大家: 2017-07-07        25 / 30 oC    80 / 98 %    大致多雲。間中有驟雨。可能有雷暴。吹3至4級偏南風及有陣風。  
[07] 08:17 cool To 大家: `  
[06] 06:21 FM To 大家: 2017-07-06        25 / 30 oC    80 / 98 %    大致多雲。間中有驟雨。可能有雷暴。吹3至4級東南風及有陣風。  
[06] 06:19 FM To 大家: 2017-07-06        25 / 30 oC    80 / 98 %    大致多雲。間中有驟雨。可能有雷暴。吹3至4級東南風及有陣風。  
[05] 06:22 FM To 大家: 2017-07-05        25 / 30 oC    75 / 98 %    大致多雲。間中有雷雨。吹3至4級東至東南風及有陣風。  
[04] 06:26 FM To 大家: 2017-07-04        25 / 30 oC    75 / 98 %    大致多雲。間中有雷雨。吹3至4級南至東南風及有陣風。  
[03] 07:31 1魚 To 大家:   
[03] 06:15 FM To 大家: 2017-07-03        26 / 31 oC    70 / 95 %    大致多雲。間中有雷雨。吹3至4級偏南風及有陣風。  
[02] 06:22 FM To 大家: 2017-07-02        27 / 32 oC    65 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級偏南風。  
[01] 06:26 FM To 大家: 2017-07-01        26 / 32 oC    60 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級偏南風及有陣風。