Chat To:   表情 插入圖片
[01] 05:31 FM To 大家: 2020-04-01  16 - 20°C 多雲。有幾陣雨。有薄霧。吹3至4級偏北風,後轉偏東風。  
[31] 04:27 FM To 大家: 2020-03-31 17 - 22°C 大致多雲。有幾陣雨。早晚有薄霧或霧。吹微風,後轉3至4級南至東南風。  
[30] 06:30 FM To 大家: 2020-03-30  19 - 24°C 大致多雲。有幾陣雨。早晚有薄霧。吹3至4級東至東南風。  
[29] 04:40 FM To 大家: 2020-03-29 18 - 23°C 大致多雲。有幾陣雨。有薄霧。吹4至5級東至東北風,間中6級及有陣風。  
[28] 05:53 FM To 大家: 2020-03-28 19 - 23°C 氣溫略降。大致多雲。間中有驟雨。初時有雷暴。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[27] 06:12 FM To 大家: 2020-03-27 21 - 26°C 天氣潮濕。大致多雲。有幾陣驟雨。早晚有霧。吹2至4級南至東南風。  
[26] 05:14 FM To 大家: 2020-03-26 22 - 26°C 多雲,短暫時間有陽光。初時有幾陣驟雨。末期有薄霧。吹3至4級東南風。  
[25] 06:12 FM To 大家: 2020-03-25 21 - 26°C 多雲,短暫時間有陽光。末期有薄霧。吹3至4級東至東南風。  
[24] 05:56 FM To 大家: 2020-03-24 20 - 25°C 多雲,短暫時間有陽光。初時有微雨。吹3至4級偏東風,間中5級及有陣風。  
[23] 05:54 FM To 大家: 2020-03-23 21 - 27°C 多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧或霧。吹2至4級南至東南風。  
[22] 05:02 FM To 大家: 2020-03-22  20 - 26°C 天氣潮濕。多雲,短暫時間有陽光。早晚有霧。吹2至3級偏南風。  
[21] 07:35 FM To 大家: 2020-03-21  20 - 24°C 天氣潮濕。多雲,短暫時間有陽光。有幾陣微雨。有霧。吹2至4級南至東南風。  
[20] 06:52 FM To 大家: 2020-03-20 19 - 24°C 大致多雲。有幾陣驟雨。早晚有薄霧或霧。吹2至3級東至東南風。  
[19] 06:10 FM To 大家:   
[19] 06:09 FM To 大家: 2020-03-19 19 - 23°C多雲。間中有驟雨。有幾陣雷暴。晚間有薄霧。吹2至4級南至東南風及有陣風。  
[18] 06:10 FM To 大家: 2020-03-18 19 - 23°C 大致多雲。有幾陣驟雨。吹2至3級東至東南風。  
[17] 06:15 FM To 大家: 2020-03-17 19 - 23°C 大致多雲。吹3至4級偏東風,間中5級及有陣風。  
[16] 06:26 FM To 大家: 2020-03-16 18 - 23°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[15] 06:19 FM To 大家: 2020-03-15 17 - 23°C 天晴,部份時間多雲。吹3至4級東至東北風。  
[14] 04:12 FM To 大家: 2020-03-14 17 - 22°C 多雲,短暫時間有陽光。初時有幾陣雨。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[13] 04:24 FM To 大家: 2020-03-13 19 - 23°C 天氣潮濕。大致多雲。初時有薄霧或霧。有幾陣雨。吹2至4級南至東南風,後轉偏北風。  
[12] 06:07 FM To 大家: 2020-03-12 18 - 23°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣雨。晚間有薄霧。吹3至5級東南風及有陣風。  
[11] 06:47 FM To 大家: 2020-03-11 16 - 21°C 大致多雲。有幾陣微雨。吹3至5級北至東北風,後轉偏東風及有陣風。  
[10] 03:53 FM To 大家: 2020-03-10  18 - 24°C 多雲,部份時間有陽光。初時有雨。初時有薄霧。吹微風,後轉4至5級偏北風及有陣風。  
[09] 06:38 FM To 大家: 2020-03-09  20 - 25°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣雨。早晚有薄霧或霧。吹3至4級偏南風。  
[08] 11:10 FM To 大家:   
[08] 11:10 FM To 大家: 2020-03-08 19 - 23°C大致多雲。有霧。吹2至4級南至東南風。  
[07] 05:04 FM To 大家: 2020-03-07 18 - 24°C 多雲,短暫時間有陽光。早晚有薄霧。初時有微雨。吹3至4級東至東南風。  
[06] 06:38 FM To 大家: 2020-03-06 16 - 21°C 大致多雲。有幾陣微雨。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[05] 07:59 FM To 大家: 2020-03-05 15 - 19°C 大致多雲。有幾陣雨。早上有薄霧。吹3至5級北至東北風,後轉偏東風及有陣風。  
[04] 06:34 FM To 大家: 2020-03-04 16 - 20°C 多雲。有幾陣雨。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[03] 04:45 FM To 大家: 2020-03-03 18 - 21°C 大致多雲。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[02] 07:53 FM To 大家: 2020-03-02 19 - 23°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[01] 08:12 FM To 大家: 2020-03-01  19 - 26°C 天晴,部份時間多雲。早晚有薄霧。吹微風。  
[29] 05:32 FM To 大家: 2020-02-29 18 - 25°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至4級東至東南風。  
[28] 05:52 FM To 大家: 2020-02-28 18 - 22°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣微雨。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[27] 06:20 FM To 大家: 2020-02-27 18 - 23°C 天晴,部份時間多雲。初時有薄霧。吹微風,後轉3至5級偏東風及有陣風。  
[26] 06:05 FM To 大家: 2020-02-26  19 - 27°C 天晴,部份時間多雲。初時有薄霧。吹2至3級東至東南風。  
[25] 08:15 FM To 大家: 2020-02-25 18 - 23°C多雲,短暫時間有陽光。吹2至3級偏東風。  
[24] 07:38 FM To 大家: 2020-02-24 17 - 22°C 多雲,短暫時間有陽光。有幾陣微雨。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[23] 05:34 FM To 大家: 2020-02-23 16 - 23°C 天晴,部份時間多雲。吹4至6級偏北風及有陣風。  
[22] 08:29 FM To 大家: 2020-02-22 15 - 22°C 大致天晴。吹2至3級北至東北風,後轉4至5級偏東風及有陣風。  
[21] 05:11 FM To 大家: 2020-02-21 14 - 21°C 大致天晴。吹2至4級東至東北風。  
[20] 06:28 FM To 大家: 2020-02-20 13 - 20°C 大致天晴。吹3至4級東至東北風,間中5級及有陣風。  
[19] 04:37 FM To 大家: 2020-02-19 11 - 18°C 天氣寒冷。天晴,部份時間多雲。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[18] 08:58 FM To 大家: 2020-02-18 9 - 16°C 天氣寒冷。天晴。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[17] 07:39 FM To 大家: 2020-02-17  8 - 15°C 天氣寒冷。天晴,部份時間多雲。吹4至6級偏北風及有陣風。  
[16] 07:31 FM To 大家: 2020-02-16  10 - 18°C 天氣寒冷。多雲,短暫時間有陽光。早上有幾陣驟雨。吹5至6級偏北風及有陣風。  
[15] 07:22 FM To 大家: 2020-02-15 16 - 22°C 大致多雲。有幾陣驟雨及雷暴。有霧。吹2至4級南至東南風,後轉5至6級偏北風及有陣風。  
[14] 06:16 FM To 大家: 2020-02-14  18 - 22°C 多雲。初時有薄霧。間中有驟雨。有幾陣雷暴。吹3至5級東至東南風及有陣風。  
[13] 07:39 FM To 大家: 2020-02-13  18 - 21°C 天氣不穩定。多雲。初時有霧。有驟雨及雨勢有時頗大。有幾陣雷暴。吹微風,後轉3至5級南至西南風及有陣風。