Chat To:   表情 插入圖片
[22] 05:04 FM To 大家: 2018-01-22        16 / 22 oC    60 / 95 %    天晴,部份時間多雲。有薄霧。吹2至4級北至東北風。  
[21] 05:16 FM To 大家: 2018-01-21        17 / 20 oC    80 / 95 %    大致多雲。有薄霧。吹3至4級偏東風。  
[20] 05:49 FM To 大家: 2018-01-20        16 / 19 oC    80 / 95 %    大致多雲。有薄霧。吹2至3級東至東北風。  
[19] 06:56 FM To 大家: 2018-01-19        17 / 21 oC    65 / 95 %    大致多雲。初時有薄霧。有幾陣微雨。吹3至4級北至東北風。  
[18] 04:20 FM To 大家: 2018-01-18        15 / 22 oC    60 / 95 %    天晴,後轉多雲。早上有煙霞。稍後有微雨。吹2至4級東至東北風。  
[17] 06:13 FM To 大家: 2018-01-17        13 / 22 oC    45 / 85 %    天晴。初時有煙霞。吹2至3級北至東北風。  
[16] 07:54 FM To 大家: 2018-01-16        13 / 20 oC    60 / 90 %    大致天晴。早上有煙霞。吹2至4級北至東北風。  
[15] 07:21 FM To 大家: 2018-01-15        11 / 21 oC    55 / 95 %    天氣寒冷。大致天晴。吹2至3級東至東北風。  
[13] 06:11 FM To 大家: 2018-01-13        10 / 16 oC    40 / 80 %    天氣寒冷。大致天晴。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[12] 07:44 FM To 大家: 2018-01-12        9 / 15 oC    30 / 70 %    天氣寒冷。大致天晴。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[11] 11:45 FM To 大家: 2018-01-11        11 / 16 oC    35 / 70 %    天氣寒冷。天晴,部份時間多雲。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[10] 06:29 FM To 大家: 2018-01-10        8 / 14 oC    40 / 80 %    天氣寒冷。多雲,短暫時間有陽光。吹4至5級北至東北風及有陣風。  
[09] 06:23 FM To 大家: 2018-01-09        6 / 9 oC    75 / 98 %    天氣嚴寒。多雲。間中有雨。吹4至6級偏北風及有陣風。  
[08] 06:13 FM To 大家: 2018-01-08        8 / 18 oC    70 / 99 %    氣溫顯著下降。多雲。初時有霧。間中有雨。吹3至4級東至東南風,後轉5至6級偏北風及有陣風。  
[07] 06:11 FM To 大家: 2018-01-07        14 / 18 oC    85 / 99 %    天氣潮濕。多雲。間中有雨。有薄霧或霧。吹2至4級偏東風。  
[06] 06:09 FM To 大家: 2018-01-06        15 / 19 oC    80 / 98 %    多雲。間中有雨。有薄霧。吹3至5級北至東北風。  
[05] 05:56 FM To 大家: 2018-01-05        16 / 20 oC    75 / 95 %    多雲。有微雨。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[04] 11:28 1魚 To 大家:   
[04] 07:50 FM To 大家: 2018-01-04        16 / 21 oC    65 / 95 %    晚上9時至凌晨0時內港一帶可能會出現海水倒灌。大致多雲。有微雨。吹2至4級東至東北風。  
[03] 04:10 FM To 大家: 2018-01-03        16 / 21 oC    60 / 90 %    晚上9時至凌晨0時內港一帶會出現海水倒灌。多雲,部份時間有陽光。吹2至4級東至東北風。  
[02] 05:23 FM To 大家: 2018-01-02        15 / 20 oC    65 / 90 %    晚上8時至晚上10時內港一帶會出現海水倒灌。多雲,短暫時間有陽光。吹2至4級東至東北風。  
[01] 04:54 FM To 大家: 2018-01-01        15 / 21 oC    55 / 90 %    天晴,部份時間多雲。吹3至4級東至東北風。  
[31] 09:04 FM To 大家: 2017-12-31        15 / 20 oC    45 / 85 %    大致天晴。吹4至5級偏北風及有陣風。  
[30] 08:09 FM To 大家: 2017-12-30        16 / 24 oC    50 / 90 %    天晴,部份時間多雲。吹3至4級偏東風,後轉4至5級偏北風及有陣風。  
[29] 07:44 FM To 大家: 2017-12-29        16 / 22 oC    60 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。早上有煙霞。吹2至4級東至東北風。  
[28] 07:42 FM To 大家: 2017-12-28        16 / 21 oC    65 / 90 %    大致多雲。吹2至4級東至東北風。  
[27] 07:44 FM To 大家: 2017-12-27        15 / 21 oC    50 / 90 %    天晴,部份時間多雲。吹3至4級偏東風。  
[26] 07:30 FM To 大家: 2017-12-26        15 / 21 oC    40 / 85 %    多雲,部份時間有陽光。吹3至4級東至東北風。  
[23] 07:43 FM To 大家: 2017-12-23        15 / 21 oC    45 / 85 %    多雲,部份時間有陽光。吹2至4級東至東北風。  
[22] 10:31 FM To 大家: 2017-12-22        14 / 20 oC    50 / 80 %    天晴,部份時間多雲。吹3至4級東至東北風。  
[21] 06:12 FM To 大家: 2017-12-21        10 / 18 oC    25 / 70 %    天氣寒冷。大致天晴。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[20] 05:55 FM To 大家: 2017-12-20        9 / 17 oC    25 / 55 %    晚上9時至晚上11時內港一帶可能會出現海水倒灌。大致天晴。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[18] 06:02 FM To 大家: 2017-12-18        7 / 14 oC    40 / 70 %    天氣嚴寒。天晴,部份時間多雲。吹3至5級偏北風及有陣風。  
[16] 04:56 FM To 大家: 2017-12-16        12 / 17 oC    55 / 90 %    天氣寒冷。多雲,部份時間有陽光。初時有微雨。吹4至6級偏北風及有陣風。  
[14] 21:58 1魚 To Yorke集中在澳門拱北關口較多  
[14] 16:16 Yorke To 大家: 請問路環有漁具店麼  
[14] 10:42 1魚 To 大家:   
[14] 08:07 FM To 大家: 2017-12-14        18 / 21 oC    70 / 95 %    大致多雲。早上有微雨。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[13] 22:28 obrien To 大家:   
[13] 08:12 FM To 大家: 2017-12-13        17 / 21 oC    65 / 95 %    大致多雲。末期有微雨。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[12] 06:15 FM To 大家: 2017-12-12        16 / 22 oC    60 / 90 %    多雲,部份時間有陽光。吹3至4級東至東北風。  
[11] 06:33 FM To 大家: 2017-12-11        14 / 21 oC    40 / 75 %    天氣乾燥。大致天晴。吹3至4級北至東北風。  
[10] 05:43 FM To 大家: 2017-12-10        12 / 20 oC    35 / 75 %    天氣寒冷。天晴。有煙霞。吹3至4級偏北風。  
[09] 06:36 FM To 大家: 2017-12-09        12 / 19 oC    35 / 70 %    天氣寒冷。天晴。吹3至5級偏北風及有陣風。  
[06] 08:30 FM To 大家: 2017-12-06        16 / 22 oC    60 / 85 %    晚上9時至凌晨0時內港一帶會出現海水倒灌。多雲,部份時間有陽光。吹3至4級東至東北風。  
[04] 07:46 FM To 大家: 2017-12-04        17 / 24 oC    50 / 85 %    晚上7時至晚上11時內港一帶會出現海水倒灌。天晴,部份時間多雲。吹3至4級北至東北風。  
[03] 05:43 FM To 大家: 2017-12-03        17 / 24 oC    50 / 85 %    晚上7時至晚上10時內港一帶可能會出現海水倒灌。大致天晴。吹2至3級北至東北風。  
[02] 10:19 FM To 大家: 2017-12-02        16 / 22 oC    50 / 80 %    天晴,部份時間多雲。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[01] 05:15 FM To 大家: 2017-12-01        16 / 22 oC    55 / 85 %    多雲,短暫時間有陽光。初時有微雨。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[29] 06:17 FM To 大家: 2017-11-29        19 / 24 oC    70 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。稍後有微雨。吹2至3級北至東北風。  
[28] 06:18 FM To 大家: 2017-11-28        18 / 24 oC    65 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。吹2至4級東至東北風。