Chat To:   表情 插入圖片
[23] 08:28 FM To 大家: 2019-04-23        25 / 30 oC    70 / 98 %    天晴,部份時間多雲。早上有一兩陣驟雨。吹2至4級南至西南風。  
[22] 05:19 FM To 大家: 2019-04-22        24 / 30 oC    70 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。初時有一兩陣驟雨。吹3至4級南至西南風。  
[21] 06:45 FM To 大家: 2019-04-21        22 / 28 oC    75 / 98 %    多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹2至4級南至東南風。  
[20] 05:53 FM To 大家: 2019-04-20        22 / 28 oC    75 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。吹3至4級偏南風。  
[19] 06:41 FM To 大家: 2019-04-19        22 / 27 oC    75 / 98 %    大致多雲。有幾陣驟雨。早上有薄霧。吹3至5級偏南風及有陣風  
[18] 06:06 FM To 大家: 2019-04-18        22 / 26 oC    75 / 95 %    大致多雲。有幾陣驟雨。稍後有幾陣雷暴。吹3至5級南至東南風及有陣風。  
[17] 06:03 FM To 大家: 2019-04-17        21 / 25 oC    70 / 98 %    多雲,短暫時間有陽光。吹2至4級東至東北風。  
[16] 06:20 FM To 大家: 2019-04-16        20 / 23 oC    80 / 98 %    天氣不穩定。多雲。有驟雨及日間雨勢有時頗大。有雷暴。吹3至5級東至東南風及有陣風。  
[15] 06:01 FM To 大家: 2019-04-15        20 / 23 oC    80 / 98 %    多雲。間中有驟雨。有幾陣雷暴。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[14] 06:10 FM To 大家: 2019-04-14        21 / 24 oC    80 / 98 %    多雲。間中有驟雨。有幾陣雷暴。吹3至4級東至東北風及有陣風。  
[13] 06:08 FM To 大家: 2019-04-13        21 / 25 oC    80 / 95 %    大致多雲。有幾陣驟雨。可能有雷暴。吹4至6級偏東風及有陣風。  
[12] 21:18 1魚 To chris600見過有人釣到斤幾重的黑立相,應該同港珠澳一樣釣法吧  
[12] 14:16 chris600 To 大家: 唔識點樣發新貼問>_<  
[12] 14:15 chris600 To 大家: 請問有冇人去過蜆港釣魚呀?謝謝  
[12] 06:31 FM To 大家: 2019-04-12        21 / 24 oC    75 / 95 %    大致多雲。有幾陣驟雨。初時有幾陣雷暴。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[11] 06:11 FM To 大家: 2019-04-11        24 / 28 oC    75 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。稍後有幾陣雷暴。吹2至4級南至東南風及有陣風。  
[09] 04:48 FM To 大家: 2019-04-09        24 / 28 oC    75 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。吹3至4級南至西南風。  
[08] 09:42 akc1987 To 大家: five仔  
[08] 06:50 FM To 大家: 2019-04-08        23 / 28 oC    70 / 98 %    多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧。吹2至4級偏南風。  
[07] 08:01 FM To 大家: 2019-04-07        23 / 28 oC    70 / 98 %    多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧。吹2至3級偏南風。  
[06] 07:38 FM To 大家: 2019-04-06        21 / 27 oC    65 / 98 %    天晴,部份時間多雲。早晚有薄霧。吹微風。  
[05] 07:57 FM To 大家: 2019-04-05        20 / 26 oC    65 / 98 %    多雲,部份時間有陽光。早上有薄霧及煙霞。吹微風。  
[04] 07:47 FM To 大家: 2019-04-04        20 / 25 oC    75 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。末期有幾陣驟雨。吹3至4級偏東風,間中5級及有陣風。  
[03] 08:10 FM To 大家: 2019-04-03        19 / 25 oC    70 / 98 %    多雲,部份時間有陽光。吹3至4級偏東風。  
[02] 04:47 FM To 大家: 2019-04-02        18 / 24 oC    70 / 90 %    多雲,短暫時間有陽光。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[01] 05:20 FM To 大家: 2019-04-01        18 / 22 oC    75 / 95 %    大致多雲。有幾陣雨。吹4至6級東至東北風及有陣風  
[31] 04:37 FM To 大家: 2019-03-31        19 / 23 oC    80 / 98 %    多雲。有幾陣雨。初時有薄霧。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[30] 08:46 FM To 大家: 2019-03-30        21 / 26 oC    75 / 98 %    多雲,短暫時間有陽光。早上有薄霧。吹微風,後轉3至4級偏東風。  
[29] 04:35 FM To 大家: 2019-03-29        21 / 24 oC    80 / 99 %    大致多雲。初時有薄霧或霧。間中有驟雨。稍後有幾陣雷暴。吹2至4級南至西南風及有陣風。  
[28] 06:15 FM To 大家: 2019-03-28        20 / 26 oC    70 / 99 %    多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧或霧。吹2至4級偏南風。  
[27] 06:05 FM To 大家: 2019-03-27        19 / 25 oC    75 / 98 %    多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧。吹2至4級東至東南風。  
[26] 06:19 FM To 大家: 2019-03-26        18 / 23 oC    75 / 95 %    多雲,短暫時間有陽光。吹3至4級東至東北風。  
[25] 23:26 kennyhuang To 大家: BBX  
[25] 06:06 FM To 大家: 2019-03-25        16 / 20 oC    80 / 98 %    大致多雲。有幾陣雨。早晚有薄霧。吹3至4級北至東北風。  
[24] 10:26 FM To 大家: 2019-03-24        14 / 19 oC    80 / 98 %    多雲。有幾陣雨。吹3至5級東北風及有陣風。  
[22] 04:22 FM To 大家: 2019-03-22        20 / 26 oC    75 / 98 %    多雲,短暫時間有陽光。有薄霧。晚間有驟雨及雷暴。吹2至4級南至西南風,後轉偏北風及有陣風。  
[21] 05:41 FM To 大家: 2019-03-21        22 / 27 oC    70 / 98 %    多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧。吹3至4級偏南風。  
[20] 05:57 FM To 大家: 2019-03-20        20 / 27 oC    70 / 99 %    大致天晴。早晚有薄霧或霧。吹2至4級南至東南風。  
[18] 07:09 FM To 大家: 2019-03-18        19 / 24 oC    75 / 98 %    多雲,短暫時間有陽光。早晚有薄霧。吹2至4級東至東南風。  
[17] 08:23 FM To 大家: 2019-03-17        18 / 23 oC    60 / 90 %    多雲,部份時間有陽光。吹3至4級偏東風。  
[16] 06:35 FM To 大家: 2019-03-16        16 / 23 oC    60 / 90 %    多雲,部份時間有陽光。吹3至4級東至東北風。  
[15] 07:53 FM To 大家: 2019-03-15        15 / 20 oC    70 / 98 %    大致多雲。早上有幾陣雨。早上有薄霧。吹3至4級北至東北風,間中5級及有陣風  
[14] 08:31 FM To 大家: 2019-03-14        18 / 22 oC    75 / 98 %    多雲。間中有驟雨。早上有薄霧。吹3至4級東至東北風。  
[13] 08:46 FM To 大家: 2019-03-13        17 / 23 oC    70 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。早上有薄霧。晚間有幾陣驟雨。吹微風,後轉3至5級偏東風及有陣風  
[12] 09:29 FM To 大家: 2019-03-12        15 / 23 oC    55 / 95 %    大致天晴。吹2至4級東至東北風。  
[11] 05:33 FM To 大家: 2019-03-11        14 / 20 oC    65 / 95 %    多雲,部份時間有陽光。初時有幾陣驟雨。吹2至4級北至東北風。  
[10] 07:03 FM To 大家: 2019-03-10        15 / 18 oC    75 / 98 %    多雲。間中有驟雨。有幾陣雷暴。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[09] 10:12 FM To 大家: 2019-03-09        16 / 20 oC    80 / 98 %    大致多雲。早上有薄霧。間中有驟雨。有幾陣雷暴。吹微風,後轉3至4級偏北風及有陣風  
[08] 08:06 FM To 大家: 2019-03-08        14 / 18 oC    80 / 98 %    大致多雲。間中有驟雨。吹4至5級東至東北風,間中6級及有陣風。  
[07] 06:19 FM To 大家: 2019-03-07        15 / 19 oC    80 / 98 %    多雲。間中有驟雨。初時有幾陣雷暴。初時有薄霧。吹3至5級北至東北風及有陣風。  
[06] 06:06 FM To 大家: 2019-03-06        17 / 22 oC    75 / 98 %    多雲。間中有驟雨。初時有雷暴。吹微風,後轉3至4級北至東北風及有陣風。