Chat To:   表情 插入圖片
[14] 10:20 FM To 大家: 05/14 多雲,部份時間有陽光。 有幾陣驟雨。早上可能有雷暴。 吹3至4級偏南風,間中5級及有陣風。 氣溫約為攝氏27至31度。  
[13] 03:42 FM To 大家: 05/13 多雲,部份時間有陽光。 有幾陣驟雨。 吹3至4級偏南風。 氣溫約為攝氏26至32度。  
[11] 11:42 FM To 大家: 05/11 26 - 32°C 多雲,部份時間有陽光。 吹3至4級南至西南風。 氣溫約為攝氏26至32度。 相對濕度介乎百分之65至95之間。  
[09] 08:57 FM To 大家: 05/09 26 - 32°C 天晴,部份時間多雲。 吹3至4級南至西南風。 氣溫約為攝氏26至32度。 相對濕度介乎百分之60至95之間。  
[08] 10:06 FM To 大家: 05/08  24 - 30°C 天晴,部份時間多雲。 吹2至4級南至西南風。 氣溫約為攝氏24至30度。 相對濕度介乎百分之65至95之間。  
[07] 09:09 FM To 大家: 05/07  23 - 30° 天晴,部份時間多雲。 吹2至3級南至東南風。 氣溫約為攝氏23至30度。 相對濕度介乎百分之70至95之間。  
[06] 05:45 FM To 大家: 05/06 23 - 29°C 多雲,短暫時間有陽光。 吹4至6級東至東南風及有陣風。 氣溫約為攝氏23至29度。   
[05] 08:35 FM To 大家: 05/05  22 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。 吹2至3級北至東北風,後轉東南風。 氣溫約為攝氏22至28度。 相對濕度介乎百分之65至98之間。  
[04] 07:47 FM To 大家: 05/04 24 - 30°C 多雲,部份時間有陽光。 有一兩陣驟雨。早上有薄霧。 吹2至4級偏南風。 氣溫約為攝氏24至30度。 相對濕度介乎百分之65至98之間。  
[03] 05:42 FM To 大家: 05/03 多雲,短暫時間有陽光。 有幾陣驟雨。 吹3至5級東至東南風及有陣風。 氣溫約為攝氏22至27度。 相對濕度介乎百分之50至95之間。  
[02] 04:53 FM To 大家: 05/02  多雲,短暫時間有陽光。 有幾陣驟雨。 吹2至4級東南風。 氣溫約為攝氏23至28度。  
[01] 09:07 FM To 大家: 05/01 22 - 29°C多雲,部份時間有陽光。 吹2至3級偏南風。 氣溫約為攝氏22至29度。  
[30] 10:20 FM To 大家: 04/30 大致天晴。 吹2至3級北至東北風,後轉東南風。 氣溫約為攝氏21至29度。  
[28] 05:37 FM To 大家: 2021-04-28 21 - 23°C 天氣不穩定。多雲。有驟雨及初時雨勢有時頗大。初時可能有雷暴。吹2至4級東南風,後轉5級偏北風及有陣風。  
[26] 08:58 FM To 大家: 2021-04-26 22 - 25°C 多雲。有幾陣驟雨。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[25] 07:08 FM To 大家: 2021-04-25  23 - 27°C 大致多雲。有幾陣驟雨。吹3至4級東南風。  
[24] 08:05 FM To 大家: 2021-04-24  24 - 30°C  天晴,部份時間多雲。吹2至4級東南風。  
[23] 07:32 FM To 大家: 2021-04-23 22 - 30°C 大致天晴。吹微風。  
[22] 06:38 FM To 大家: 2021-04-22 22 - 29°C  天晴,部份時間多雲。吹微風。  
[21] 08:26 FM To 大家: 2021-04-21 22 - 28°C 天晴,部份時間多雲。吹2至4級東至東南風。  
[19] 05:25 FM To 大家: 2021-04-19 20 - 23°C 大致多雲。有幾陣雨。吹4至6級東至東北風及有陣風。  
[17] 08:12 FM To 大家: 2021-04-17  21 - 24°C 大致多雲。有幾陣驟雨。吹3至4級東至東北風。  
[16] 08:20 FM To 大家: 2021-04-16 21 - 24°C 多雲。間中有驟雨。吹3至5級東至東南風及有陣風。  
[15] 08:12 FM To 大家: 2021-04-15  21 - 25°C 大致多雲。有幾陣驟雨。吹4至6級偏東風及有陣風。  
[14] 10:24 FM To 大家: 2021-04-14  23 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。有一兩陣驟雨。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[13] 10:45 FM To 大家: 2021-04-13 22 - 29°C 大致天晴。吹2至3級東至東南風。  
[12] 09:14 FM To 大家: 2021-04-12  21 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。吹2至4級東至東南風。  
[11] 10:43 FM To 大家: 2021-04-11 20 - 27°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至4級偏東風,間中5級及有陣風。  
[10] 10:19 FM To 大家: 2021-04-10 19 - 24°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[09] 08:17 FM To 大家: 2021-04-09 18 - 22°C 多雲。間中有驟雨。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[08] 05:15 FM To 大家: 2021-04-08 21 - 25°C 多雲。有幾陣驟雨。稍後可能有雷暴。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[07] 11:00 FM To 大家: 2021-04-07 22 - 26°C 多雲,短暫時間有陽光。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[06] 06:15 FM To 大家: 2021-04-06  21 - 26°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至4級偏東風。  
[05] 07:40 FM To 大家: 2021-04-05 20 - 25°C 多雲,短暫時間有陽光。早上有微雨。早上有薄霧。吹3至5級東至東北風及有陣風。  
[04] 08:44 FM To 大家: 2021-04-04 24 - 29°C 多雲,短暫時間有陽光。早上有薄霧。吹微風,後轉3至4級東至東北風。  
[03] 09:20 FM To 大家: 2021-04-03 24 - 30°C 大致天晴。吹2至3級南至東南風。  
[01] 08:16 FM To 大家: 2021-04-01 24 - 28°C 多雲,短暫時間有陽光。吹3至4級偏南風。  
[31] 06:14 FM To 大家: 2021-03-31  24 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至4級南至西南風。  
[30] 06:09 FM To 大家: 2021-03-30  23 - 29°C 多雲,部份時間有陽光。吹3至4級南至西南風,間中5級及有陣風。  
[29] 06:10 FM To 大家: 2021-03-29 23 - 29°C 多雲,部份時間有陽光。初時有薄霧。吹3至4級偏南風。  
[28] 06:00 FM To 大家: 2021-03-28  21 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。初時有薄霧。吹2至3級南至東南風。  
[27] 06:14 FM To 大家: 2021-03-27 21 - 26°C 多雲,短暫時間有陽光。吹2至3級東至東南風。  
[26] 09:06 FM To 大家: 2021-03-26 19 - 25°C 天晴,部份時間多雲。吹4至6級東至東南風及有陣風。  
[25] 09:27 FM To 大家: 2021-03-25 20 - 25°C  天晴,部份時間多雲。吹3至5級偏東風及有陣風。  
[24] 07:33 FM To 大家: 2021-03-24 16 - 23°C  多雲,短暫時間有陽光。吹2至4級北至東北風。  
[23] 07:37 FM To 大家: 2021-03-23 17 - 22°C 多雲,短暫時間有陽光。末期有微雨。吹3至4級東至東北風。  
[22] 07:39 FM To 大家: 2021-03-22  14 - 18°C 氣溫略降。大致多雲。吹4至6級北至東北風及有陣風。  
[20] 06:39 FM To 大家: 2021-03-20 21 - 28°C 多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧。吹2至3級東至東南風。  
[19] 07:35 FM To 大家: 2021-03-19  22 - 26°C 多雲,短暫時間有陽光。早上有薄霧。吹2至4級東至東南風。  
[18] 07:42 FM To 大家: 2021-03-18 22 - 27°C 多雲,部份時間有陽光。早晚有薄霧。吹2至4級東至東南風。  
[17] 09:43 FM To 大家: 2021-03-17 21°C / 27°C 大致天晴。晚間有薄霧。吹2至4級東至東南風。